คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบตรีนครินทร์ นิ่มมา
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย สุพร
ตำแหน่ง : ประธานสถานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5