ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิรดา รักดีบุญยืน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกนิษฐา ทรัพย์ประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสิริญญา สุวรรณรงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2