กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกนิษฐา สุชัยสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวมานิตา เสนมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายพงศพัศ เรืองศรี
ครูผู้ช่วย