ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิรดา รักดีบุญยืน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกนิษฐา ทรัพย์ประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปัทมา งอมสงัด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสิริญญา สุวรรณรงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2