ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคมกฤษ จันทร์ตื้อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ