โรงเรียนหนองแวงวิทยา
25 หมู่ 1   ตำบลหนองแวงใต้  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
เบอร์โทรศัพท์ 042-707201
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคมกฤษ จันทร์ตื้อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ