ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนพวรรณ เถายะบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัตนาพร สมบูรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวบารมี ศรีผูย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1