โรงเรียนหนองแวงวิทยา
25 หมู่ 1   ตำบลหนองแวงใต้  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
เบอร์โทรศัพท์ 042-707201
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนพวรรณ เถายะบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์