กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนพวรรณ เถายะบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรัตนาพร สมบูรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวบารมี ศรีผูย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1