โรงเรียนหนองแวงวิทยา
25 หมู่ 1   ตำบลหนองแวงใต้  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
เบอร์โทรศัพท์ 042-707201
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมยุรัตน์ ธิสาเวทย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

จ่าสิบตรีนครินทร์ นิ่มมา
ครูผู้ช่วย