กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภานุภัทท ดวงเพชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายฉัตรชัย อินทร์สิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายณัฐพงษ์ โคจร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชนิสรา โกษาแสง
ครูผู้ช่วย