ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต       
เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม 
     กลยุทธ์
        1. จัดทำระบบประกันโอกาสการเข้าถึงการศึกษา มีระบบการรับนักเรียน และระบบส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
        2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน
        3. พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้สอดคล้องตามหลักการสืบสานวิถีไทยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        4. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่
                       
       
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา     
เป้าประสงค์ที่ 5 โรงเรียนเพิ่มและขยายช่องทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปในการจัดการเรียนรู้
    กลยุทธ์
        1. จัดหาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ทันสมัย
        2. ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้และการสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่อง
        3. ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนในระบบดิจิทัล
        4. จัดทำระบบฐานข้อมูล (Big Data) และระบบรายงานผลการใช้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบฐานข้อมูลของส่วนราชการ/ หน่วยงานอื่นๆ
        5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLIT DLTV และ ETV 

         
         
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          เป้าประสงค์ที่ 6 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน
    กลยุทธ์
        1. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลงานหรือได้รับรางวัลทั้งกับผู้บริหาร ครู และนักเรียน
        2. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
        3. พัฒนาระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
        4. พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน
        5. พัฒนาระบบการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน