นักการภารโรง

นายสุรชาติ บัวขันธ์

นายเตียง ทองไสย์