ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.ภิญโญ ทองเหลา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวยิ้มแย้ม เดชทองทิพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัตนาพร สมบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกนิษฐา ทรัพย์ประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

จ่าสิบตรีนครินทร์ นิ่มมา
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายฉัตรชัย อินทร์สิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางรุ่งทิพย์ หาญมนตรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ