เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
   เอกลักษณ์  คือ   ร่มรื่น  งามตา  พาสุขใจ
 
   อัตลักษณ์   คือ    แปรรูปดี       มีคุณธรรม  
                          น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง