กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวยิ้มแย้ม เดชทองทิพย์
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1