โรงเรียนหนองแวงวิทยา
25 หมู่ 1   ตำบลหนองแวงใต้  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
เบอร์โทรศัพท์ 042-707201
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวยิ้มแย้ม เดชทองทิพย์
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ