ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวยิ้มแย้ม เดชทองทิพย์
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมนตรี รักดีบุญยืน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1