กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพลงไพลิน สินธนันชัย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรุ่งทิพย์ หาญมนตรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววรรณลักษณ์ แก้วบัวสา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1