กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพลงไพลิน สินธนันชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางรุ่งทิพย์ หาญมนตรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววรรณลักษณ์ แก้วบัวสา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1