ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพลงไพลิน สินธนันชัย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรุ่งทิพย์ หาญมนตรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววรรณลักษณ์ แก้วบัวสา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1