ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเสาวภา ไปยะพรหม
ครู คศ.3

นางอรวรรณ มูลดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววรรณลักษณ์ แก้วบัวสา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1