ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ 2564 45019
โครงงาน “ห้องเรียนสะอาดดีเพราะมีความรับผิดชอบ” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.51 KB 162995
สรุปโครงงานคุณธรรมวัยซนกลับใจไม่คิดโดดเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 132831
สรุปโครงการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 134060
สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 140529
ฝ่ายกิจการนักเรียน
รายงานผลโครงการปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์ประชาธิปไตย 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 3.87 MB 140361
โครงการปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์ประชาธิปไตย 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 23.6 KB 135850
โครงการปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์ประชาธิปไตย 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 23.4 KB 132888
โครงการกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนาร 132637
สรุปโครงการวันสุนทรภู่ 132707
สรุปโครงการลูกเสือ-เนตรนารี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 133534
สรุปโครงการเลือกตั้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.07 KB 132932
สรุปโครงการประชุมผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 710.1 KB 135123
สรุปโครงการวันแม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 706.35 KB 134348
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สรุปโครงการ 5 ส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 133387
ฝ่ายวิชาการ
SAR 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.27 MB 132768
SAR 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 133001
มาตรฐานโรงเรียน ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 545.35 KB 132784
มาตรฐานโรงเรียน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 485.75 KB 132940
สรุปโครงการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 866.12 KB 133072