ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
บันทึกขอให้จัดซื้อ-ขอให้จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 23.91 KB 6406
แผนผังการขอใช้-งปม.-และขอให้จัดซื้อ-จัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.76 KB 6406
>แผนปฏิบัติการ 2565 6413
>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 6406
แผนปฏิบัติการ 2564 58719
โครงงาน “ห้องเรียนสะอาดดีเพราะมีความรับผิดชอบ” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.51 KB 188044
สรุปโครงงานคุณธรรมวัยซนกลับใจไม่คิดโดดเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 146534
สรุปโครงการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 148402
สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 154690
ฝ่ายกิจการนักเรียน
รายงานผลโครงการปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์ประชาธิปไตย 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 3.87 MB 155227
โครงการปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์ประชาธิปไตย 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 23.6 KB 149898
โครงการปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์ประชาธิปไตย 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 23.4 KB 146604
โครงการกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนาร 146343
สรุปโครงการวันสุนทรภู่ 146408
สรุปโครงการลูกเสือ-เนตรนารี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 147310
สรุปโครงการเลือกตั้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.07 KB 146633
สรุปโครงการประชุมผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 710.1 KB 149372
สรุปโครงการวันแม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 706.35 KB 148619
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สรุปโครงการ 5 ส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 147456
ฝ่ายวิชาการ
SAR 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.27 MB 146470
SAR 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 146701
มาตรฐานโรงเรียน ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 545.35 KB 146483
มาตรฐานโรงเรียน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 485.75 KB 146647
สรุปโครงการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 866.12 KB 146774