เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
            1. นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในชีวิต
            2. นักเรียนทุกคน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
            3. ครูและบุคลากรทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
            4. ผู้เรียนได้รับโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม
            5. โรงเรียนเพิ่มและขยายช่องทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปในการจัดการเรียนรู้
            6. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน