กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายคณิตษรณ์ เหง้าน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1