ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรุ่งทิพย์ หาญมนตรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1