พันธกิจ
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. เสริมสร้างศักยภาพครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21         
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
โดยการมีส่วนร่วม
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ตามหลักสืบสานวิถีไทย
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง