คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระญาณสิทธาจารย์ ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปิ่นทอง วงศ์วาส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอินทิลา โสมนาม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยิ้มแย้ม เดชทองทิพย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายรําเพลิน ทองใส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายพฤทธิ์ บัวขันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลิสรา พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : หลวงปู่ที บญกาโม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกฉันท์ วงค์อินพ่อ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ