วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
โรงเรียนหนองแวงวิทยา
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
เป็นโรงเรียนนวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
และเสริมสร้างทักษะชีวิตศตวรรษที่ 21