ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
            สถานระดมปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนหนองแวงวิทยา จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม โดยเน้นกิกรรมพัฒนาผู้เรียน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทั้งชุมชนและองค์กรต่าง ๆ