กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุรินทร์ อุดชุมนารี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางกองเพชร จันทรพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1