ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุรินทร์ อุดชุมนารี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกองเพชร จันทรพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2