กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุรินทร์ อุดชุมนารี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางกองเพชร จันทรพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1