ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกฉันท์ วงค์อินพ่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 พ.ย.2564-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ภิญโญ ทองเหลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ต.ค. 62 - 7 พ.ย. 64
ชื่อ-นามสกุล : นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 พย.2559-30 ต.ค. 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ คํามุข
ตำแหน่ง : ผู้อํานวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16พ.ย.2555-7พ.ย.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ สาระนันท์
ตำแหน่ง : ผู้อํานวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2548- 7 พ.ย. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาลย์ น้อยคํายาง
ตำแหน่ง : ศึกษาธิการอําเภอ รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 ธ.ค.2547 - 30 พ.ค. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี
ตำแหน่ง : ผู้อํานวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิ.ย.2548-7พ.ย.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ม.ค. 2546 - 24 ธ.ค. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ ศรีธรรมมา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อํานวยการ รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มี.ค. 2545 - 13 ม.ค. 2546
ชื่อ-นามสกุล : สิบเอกบัณฑิต เชาว์วัลล์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา รักษาการณ์ในตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหนองแวงวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2538 - พ.ศ.2541
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ศรีพรหมทัต
ตำแหน่ง : ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รักษาการผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537