ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 2550
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :