โรงเรียนหนองแวงวิทยา
25 หมู่ 1   ตำบลหนองแวงใต้  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
เบอร์โทรศัพท์ 042-707201
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ อาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 2544
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :