ชื่อ - นามสกุล :นางมยุรัตน์ ธิสาเวทย์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
ที่อยู่ :25 หมู่ 1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
Telephone :
Email :