ชื่อ - นามสกุล :นางสาวยิ้มแย้ม เดชทองทิพย์
ตำแหน่ง :ครูเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
ที่อยู่ :25 หมู่ 1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
Telephone :
Email :