ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนพวรรณ เถายะบุตร
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งานสารบรรณ/เลขานุการ
ที่อยู่ :25 หมู่ 1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
Telephone :
Email :