ชื่อ - นามสกุล :นางเสาวภา ไปยะพรหม
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานสหกรณ์และงานกิจกรรม 5 ส
ที่อยู่ :25 หมู่ 1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
Telephone :
Email :