ชื่อ - นามสกุล :นายมนตรี รักดีบุญยืน
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานอาคารและสถานที่
ที่อยู่ :25 หมู่ 1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
Telephone :0817873525
Email :