ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปาณิสรา จันทร์สุข
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่พัสดุ
ที่อยู่ :55 หมู่ 3 บ้านหัวนา ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
Telephone :0933241725
Email :y.lm@live.com