ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ