คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document o14-การขอใบแทน-กรณีจบการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.5 KB
Adobe Acrobat Document o14-การขอใบแทน-กรณีศึกษาอยู่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.1 KB
Adobe Acrobat Document o14-การย้ายเข้าเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.8 KB
Adobe Acrobat Document o14-การย้ายออก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.82 KB
Adobe Acrobat Document o14-การรับนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.97 KB
o14-ขั้นตอนการเเก้ไขผลการเรียน
Adobe Acrobat Document o14-ขั้นตอนการขอกู้-กยศ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.99 KB
Adobe Acrobat Document o14-ขั้นตอนการขอใช้อาคารสถานที่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.63 KB
Adobe Acrobat Document o14-ขั้นตอนการใช้ห้องสมุด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 393.33 KB
Adobe Acrobat Document o14-คู่มือการให้บริการ-กลุ่มบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.01 KB
Adobe Acrobat Document o14-คู่มือการให้บริการงานกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.42 KB
o14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล