คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document o13-คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.07 KB
Adobe Acrobat Document o13-คู่มือการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.67 KB
o13-คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล
o13-คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
o13-คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ