กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 o6-1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-60
Adobe Acrobat Document o6-2 บ.การศึกษาแห่งชาติ-2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
Adobe Acrobat Document o6-3 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB
Adobe Acrobat Document o6-4 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2547-และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.87 KB
Adobe Acrobat Document o6-5 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.42 KB
Adobe Acrobat Document o6-6 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document o6-7 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.2540-และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.33 KB