ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
โครงงาน “ห้องเรียนสะอาดดีเพราะมีความรับผิดชอบ” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.51 KB 12250
สรุปโครงงานคุณธรรมวัยซนกลับใจไม่คิดโดดเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 70
สรุปโครงการแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 82
สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 193
ฝ่ายกิจการนักเรียน
รายงานผลโครงการปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์ประชาธิปไตย 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 3.87 MB 5
โครงการปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์ประชาธิปไตย 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 23.6 KB 2
โครงการปลูกฝังค่านิยมอุดมการณ์ประชาธิปไตย 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 23.4 KB 2
โครงการกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -เนตรนาร 66
สรุปโครงการวันสุนทรภู่ 72
สรุปโครงการลูกเสือ-เนตรนารี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 845
สรุปโครงการเลือกตั้ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.07 KB 64
สรุปโครงการประชุมผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 710.1 KB 87
สรุปโครงการวันแม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 706.35 KB 508
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สรุปโครงการ 5 ส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 72
ฝ่ายวิชาการ
มาตรฐานโรงเรียน ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 545.35 KB 5
มาตรฐานโรงเรียน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 485.75 KB 8
สรุปโครงการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 866.12 KB 78